logo2ο Γενικό Λύκειο Δράμας

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.?. 60/06)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες ? ) ?ε βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγ?ατοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως ?η γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη)

( Π.?. 485/83, Π.?. 60/06)

Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις πενήντα (50) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ

Δ Ε Ν Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι ΥΠΟΨΗ

Όλες οι απουσίες γράφονται στο ημερήσιο δελτίο απουσιών.

Κάποιες όμως δεν μεταφέρονται στο Βιβλίο Φοίτησης του Τμήματος και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή.

Για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη :

α. Απουσίες εκ του σχολείου κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού μαθητών αποστελλομένων εις το εξωτερικό ή εσωτερικό για ειδική αποστολή δυνάμει εγγράφου εντολής του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του οικείου Νομάρχου.

β. Απουσίες μαθητών απασχολουμένων οπωσδήποτε σε εργασία ανατεθείσα σε αυτούς από το Διευθυντή ή με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων.

γ. Απουσία μαθητών δια την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών προσηκόντως αποδεδειγμένη.  

δ. Απουσία λόγω συμμετοχής σε επισήμους αθλητικές εκδηλώσεις πιστοποιουμένη από της αρμοδίας Δημοσίας Αθλητικής Αρχής.

ε. Απουσία μαθητών: α) του Καθολικού Δόγματος κατά τις εορτές του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας Δωρεάς και από της προτεραίας μέχρι και της επομένης του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύματος την προτεραία και την 1ην του Εβραϊκού Έτους, την ημέρα της εξελίξεως ως και την προτεραία και την ημέρα του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος κατά τις ημέρες των εορτών Σεκέρ Μπαϊράμ και Κουρμπάν Μπαϊράμ και την προτεραία εκάστης τούτων.

στ. Απουσία των μαθητών λόγω μετεγγραφής σε Λύκειο ετέρας πόλεως επί τρεις ημέρας, μη περιλαμβανομένης εις αυτές της ημέρας εκδόσεως του προς αποχώρηση του μαθητού υπηρεσιακού σημειώματος.

ζ. Απουσία μαθητών απαλλασσομένων νομίμως εν μέρει ή εν συνόλω εκ της συμμετοχής αυτών εις την διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, των Θρησκευτικών και της Ξένης Γλώσσας.

η. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόμενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ που βεβαιώνεται κατά τόπους από τον οικείο Νομάρχη.

θ. Απουσίες μαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις προβλεπόμενες κυρώσεις μέχρι τριών (3) το πολύ ημερών κατά την κρίση του Συλλόγου των Διδασκόντων. Οι αποβαλλόμενοι μαθητές δύναται να παραμένουν εις το σχολείο κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων  απασχολούμενοι μερίμνη του Διευθυντού του σχολείου.

Ο σύλλογος των διδασκόντων ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισμό και φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) ημερών που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Όταν οι απουσίες αυτές ανήκουν σε περισσότερες από τρεις ημέρες τότε ο σύλλογος των καθηγητών έχει την δυνατότητα να μην υπολογίσει, από το σύνολο

των απουσιών αποβολής, όσες απουσίες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις μόνο συγκεκριμένες ημέρες, τις οποίες ημέρες επιλέγει κατά την κρίση του.

ι. Απουσίες μαθητών μέχρι και τριών (3) το πολύ ημερών κατά μήνα,  οφειλόμενες στην ανάγκη μεταγγίσεως αίματος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυμα λόγω μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν μπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλο το έτος τις απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών.

Οι 24 ημέρες απουσιών δεν είναι απαραίτητο για τους αιμορροφιλικούς μαθητές να κατανέμονται κατά μήνα, αλλά μπορούν να είναι συνεχόμενες ή μη.

Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος.

Η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία όπως και η δρεπανοκυπαρική αναιμία από πλευράς ιατρικών προβλημάτων ισοδυναμούν με την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

ια. Απουσίες μαθητών οφειλόμενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόμενη σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπολογίζονται και οι απουσίες τριών(3) ημερών για τη μετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούμενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά.

ιβ. Σε όσους μαθητές μεταβούν στον τόπο καταγωγής τους για άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν θα υπολογιστούν για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους απουσίες μίας ή δύο ημερών κατά περίπτωση.

Επίσης, δεν θα υπολογιστούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης οι απουσίες μιας ή δύο ημερών, κατά περίπτωση, των μαθητών που αποδεδειγμένα θα μετακινηθούν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) για να ψηφίσουν.

ιγ. Απουσίες μαθητών που σημειώνονται εξαιτίας της παρουσίας τους σε δικαστήριο, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, προσκομίζοντας στο σχολείο σχετικό δικαιολογητικό

ιδ. Όταν τα σχολεία κλείνουν με απόφαση του νομάρχη λόγω κακοκαιρίας δεν σημειώνονται απουσίες.

ιε. Οι απουσίες των μαθητών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις προβλεπόμενες δράσεις για την κάλυψη των αναγκών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ), με ανώτατο όριο τέσσερις (4) ημέρες, δε θα λαμβάνονται

υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, εφόσον οι μαθητές αυτοί προσκομίσουν στο σχολείο τους βεβαίωση της Οργανωτικής Επιτροπής της ΕΠΥ, με την οποία πιστοποιείται η συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Διαγωνισμού.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ

Δ Ε Ν Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

Όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου.

Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Οι απουσίες μαθητών που οφείλονται σε αποχή από τα μαθήματα π.χ. λόγω κρούσματος ηπατίτιδας ή σε κατάληψη του διδακτηρίου, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες και υπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των απουσιών κάθε μαθητή.

Αντιθέτως δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη (ούτε ως δικαιολογημένες) και να

καταλογιστούν στους μαθητές εκείνους που με οποιονδήποτε τρόπο δήλωσαν την εμμονή τους στις μαθητικές υποχρεώσεις, δεν έλαβαν μέρος στην κατάληψη και συνεπώς εκδήλωσαν πρόθεση να ακολουθήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων. Για τη συνδρομή των όρων αυτών αρμόδιος είναι να αποφανθεί ο σύλλογος των καθηγητών.

Οι απουσίες μαθητή που οφείλονται σε προφυλάκιση δεν δικαιολογούνται είτε αυτός κριθεί ένοχος είτε αθώος.

Δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες λόγω ολιγόωρης ή πολύωρης ή ακόμα ολιγοήμερης ή πολυήμερης ομαδικής απομάκρυνσης των μαθητών για οποιονδήποτε λόγο από το σχολείο.

Αδικαιολόγητες είναι οι απουσίες μαθητών που πραγματοποιούνται κατά τις γιορταστικές εκδηλώσεις σε εργάσιμες ημέρες καθώς και σε μέρες που προβλέπονται από διάταξη νόμου για την πραγματοποίηση γιορταστικών εκδηλώσεων, υπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό της φοιτήσεως τους, ενώ δεν υπολογίζονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται σε μέρες αργίας των σχολείων.

2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
Δημητρίου Γούναρη 11
66100 Δράμα
Τηλέφωνο: 2521032668
 Φαξ: 2521033678
Mail: mail@2lyk- dramas.dra.sch.gr

Είσοδος Χρήστη