Κανονισμός λειτουργίας 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 

Α. Λειτουργία Σχολείων

  1. Εγγραφές: Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους Γονείς ή Κηδεμόνες πριν από τη λήξη τού διδακτικού έτους, σε ημερομηνίες που τους γνωστοποιούνται εγκαίρως.

Για την εγγραφή απαιτείται η συμπλήρωση σχετικού εντύπου με τα στοιχεία τού μαθητή που κατατίθεται   στους υπευθύνους εγγραφών. Οι Γονείς των οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν τον Σεπτέμβριο στη Γραμματεία τού Σχολείου φωτοτυπία του Δελτίου ταυτότητας του/της μαθητή/-τριας και συμπληρωμένο το ατομικό δελτίο υγείας.

2.Έναρξη - Λήξη μαθημάτων: Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων γίνεται  σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.

Το διδακτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου.

3.  Ωράριο Λειτουργίας: Το 2ο Γενικό Λύκειο Δραμας λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, επί επτά διδακτικές ώρες την ημέρα, από 8.00? έως 13.45?.

4.  Σχολικό Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα μαθημάτων 2ου Γενικού Λύκειο Δράμας περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα τού Υπουργείου Παιδείας

5.  Ξένες Γλώσσες: Κάθε μαθητής/-τρια έχει διδαχθεί στο Γυμνάσιο δύο ξένες γλώσσες. Στο Λύκειο η μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) είναι υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας, ενώ η δεύτερη ξένη γλώσσα είναι μάθημα Επιλογής και διδάσκεται μόνον αν την επιλέξει ικανός αριθμός μαθητών. Η Α? Ξένη Γλώσσα που επιλέγεται στην Α? τάξη τού Λυκείου, βάσει τού ισχύοντος νόμου, δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια τής φοίτησης τού μαθητή στο Λύκειο.

Β. Σχολική ζωή - Αγωγή Μαθητών

Ι. Η Φοίτηση

Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

1.  Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι καθήκον και υποχρέωσή τους. Εάν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί ορισμένα όρια, τότε υπάρχουν κυρώσεις, οι οποίες μερικές φορές υποχρεώνουν τον μαθητή να επαναλάβει τα μαθήματα τής ίδιας τάξεως. Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μία απουσία.

2.  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο τού καθημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.)

Σε περίπτωση μη εγκαίρου προσελεύσεως οι μαθητές προσέρχονται στο Γραφείο του Δ/ντή Σχολείου, αναφέρουν την αιτία της καθυστερήσεως, την οποία οφείλει να επιβεβαιώσει ο κηδεμόνας, και λαμβάνουν ειδικό σημείωμα εισόδου στην τάξη.  Οι Γονείς, οι οποίοι μεταφέρουν με δικό τους μέσο μεταφοράς τα παιδιά τους στο Σχολείο, παρακαλούνται να είναι αυστηρά συνεπείς ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών τους.

3.  Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον, όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).

4.  Σε περίπτωση ασθένειας τού μαθητή/-τριας η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από τον Γονέα στη Διεύθυνση τού Σχολείου. Οι Γονείς μπορούν να δικαιολογούν απουσίες των παιδιών τους μιας ή δύο συνεχόμενων ημερών και για δέκα (10) συνολικά ημέρες στο σχολικό έτος. Αν μαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερες από δύο συνεχείς ημέρες, για τη δικαιολόγηση των απουσιών απαιτείται ιατρική βεβαίωση, η οποία πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια τής ασθένειας. Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους Γονείς, οι οποίοι πρέπει να προσέρχονται στο Σχολείο, όπου και υποβάλλουν σχετική βεβαίωση, εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δικαιολόγησης, οι απουσίες χαρακτηρίζονται αδικαιολόγητες. Υπάρχει ανώτατο όριο αδικαιολογήτων απουσιών (114), το οποίο ρυθμίζει ο Νόμος και σε καμιά περίπτωση δεν παραβιάζεται. Οι γονείς ειδοποιούνται όταν συμπληρωθούν 24 απουσίες. Προσοχή: Τα όρια των απουσιών, ο τρόπος δικαιολόγησης τους και ο χαρακτηρισμός τής φοίτησης ορίζονται από σχετικό Προεδρικό Διάταγμα τού Υπουργείου Παιδείας, το οποίο γνωστοποιείται στους Γονείς από το Σχολείο με την έναρξη τού σχολικού έτους.

5.  Σε περίπτωση που κάποιος Γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τη Διεύθυνση τού Σχολείου.

6.  Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες τού Σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές της Α? τάξεως τού Λυκείου, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας.

Για να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας, πρέπει ο Κηδεμόνας του να υποβάλει αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση στο Σχολείο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις διατάξεις τής Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας.

II. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις

Βασική αποστολή της εκπαιδευτικής ? παιδευτικής διαδικασίας στα Σχολεία  είναι η πνευματική καλλιέργεια και η σωστή αγωγή των μαθητών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων και για την εύρυθμη λειτουργία τής σχολικής κοινότητας οι μαθητές έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς:

 1.  Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο τού Σχολείου (όπως συνοδοί, κυρίες της καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό).

2.  Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή/-τριας, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή τού Σχολείου ή από το Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διακίνηση τους με τα σχολικά λεωφορεία.

3.  Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους μόνον τα βιβλία τους και ό,τι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.

4.  Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εξορμήσεις και στις επετειακές - μορφωτικές - πολιτιστικές - αθλητικές εκδηλώσεις, που οργανώνει το Σχολείο.

5.  Κανένας μαθητής δε φεύγει από το Σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τον Διευθυντή τού Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις τού Συλλόγου των Διδασκόντων για το θέμα αυτό.

6.  Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. 0 σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία τού Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσει των μαθητών.

Γι? αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό, καθώς επίσης να μην καταστρέφουν τα βιβλία τους μετά το πέρας των διαγωνισμάτων στο τέλος του σχολικού έτους. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι Γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

7.  Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια τους.

8.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στον σχολικό χώρο κινητά τηλέφωνα ή να έχουν μαζί τους έντυπα και άλλου είδους, υλικό που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και είδη αξίας, περιττά χρήματα, αιχμηρά αντικείμενα, φορητά ραδιόφωνα, κασετόφωνα και cd-players, ηλεκτρονικά παιχνίδια και άλλα, που η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των μαθητών.

9.  Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς να προκαλούν ανησυχία και ενόχληση στους συμμαθητές τους στις διπλανές αίθουσες. 0 εφημερεύων καθηγητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξεως. 0 απουσιολόγος οφείλει να ενημερώσει τον εφημερεύοντα καθηγητή για τους απόντες μαθητές της ώρας αυτής.

10. Οι απουσιολόγοι είναι υπεύθυνοι για το Βιβλίο Ύλης και το Απουσιολόγιο, τα οποία είναι δημόσια έγγραφα τα παραλαμβάνουν κάθε πρωί από το Γραφείο, καταχωρίζουν προσεκτικά τις απουσίες με τις αναγκαίες, αν χρειαστεί, παρατηρήσεις και τα επιστρέφουν στο Γραφείο την τελευταία διδακτική ώρα υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα από τους διδάσκοντες.

11. Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού Σχολείου κατά τη διάρκεια τής λειτουργίας του.

12. Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής, Τεχνολογίας) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία τού υπεύθυνου εκπαιδευτικού.  Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές, να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου και να μην αντιγράφουν CD, DVD, δισκέτες και ταινίες video.

13. Το Σχολείο έχει υποχρέωση να προστατεύει την υγεία των μαθητών και να καταπολεμά την απόκτηση βλαπτικών συνηθειών, γι? αυτό δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαγορεύει με αυστηρότητα το κάπνισμα και το αλκοόλ, όχι μόνο στον σχολικό χώρο αλλά και σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση εκτός αυτού.

15. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγείας καθαροί και οι μαθητές να χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες τού Σχολείου τους.

16. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας τού Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών. Επίσης οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους Κανονισμούς Λειτουργίας των γυμναστηρίων και των γηπέδων.

17. Κατά την έξοδο τους από το Σχολείο οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές τού Σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

18. Στον χώρο τής βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας της και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις υποδείξεις τής βιβλιοθηκονόμου.

19. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους Γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωση τους.

20. Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του Σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.

21. Γενικά συνιστούμε τη συνεργασία των Πενταμελών και Δεκαπενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων με το Σχολείο για την εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της σχολικής ζωής, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό τού Σχολείου. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

III.        Ενδυμασία - Εμφάνιση

Οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Δράμας για παιδαγωγικούς λόγους και για να εκπροσωπούν με σοβαρότητα το Σχολείο τους σε κάθε επίσημη εκδήλωση είναι υποχρεωμένοι να φέρουν ευπρεπή ενδυμασία.  Για τη συμμετοχή τους στο μάθημα τής Γυμναστικής οφείλουν να φορούν κατάλληλη στολή και την επίσημη αθλητική ενδυμασία, όταν συμμετέχουν σε σχολικές αθλητικές εκδηλώσεις. Η καθημερινή εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι απλή, ευπρεπής, καθαρή και ανεπιτήδευτη.

IV.       Πειθαρχία - Κυρώσεις

Στο Σχολείο η κατάκτηση της γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε μαθητή/-τριας τη συμμόρφωση του σε κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι κανόνες θα πρέπει να λειτουργούν ως

αρχές, τις οποίες ο μαθητής οφείλει να τηρεί.  Αν όμως διαπιστωθεί ότι κάποιοι μαθητές παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς παρακωλύοντας το έργο του Σχολείου ή ότι αυτή η συμπεριφορά τους είναι βλαπτική για τους συμμαθητές τους, τότε είναι αναγκαίο να επιβληθούν κυρώσεις (ποινές), σύμφωνα πάντοτε με τη σχολική νομοθεσία και με τις αρχές της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Βέβαια η σχέση κανόνας - παράβαση - τιμωρία διαμορφώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Σχολείου και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.

 Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία Σχολείου ? Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.  Η συνέπεια στην τήρηση τού σχολικού Κανονισμού και η συμπεριφορά -τόσο η ατομική των μαθητών όσο και η ομαδική των μαθητικών κοινοτήτων ? εκτιμώνται και επαινούνται αναλόγως, κατά την κρίση τού Συλλόγου των διδασκόντων κάθε Σχολείου..

Γ. Συνεργασία Σχολείου - Γονέων

Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο Σύλλογο τους, διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των Γονέων και της οικογένειας εν γένει.  Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη τού μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και τον δάσκαλο.

Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών. Συναντήσεις των Γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται μία φορά το τετράμηνο σε ημέρα και ώρα, η οποία ανακοινώνεται σ? αυτούς . Μετά    το τέλος του Α? και Β? διδακτικού τετραμήνου οι Γονείς καλούνται στο Σχολείο, για να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες την εν γένει επίδοση, πρόοδο και διαγωγή των παιδιών τους.

Επ? ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι οι Γονείς ευθύνονται εξ ολοκλήρου για την τακτική και ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων και οδηγιών του. Όπως επίσης και το Σχολείο με τη σειρά του οφείλει να ειδοποιεί εκτάκτως τους γονείς για οποιαδήποτε παραβατική ενέργεια του παιδιού τους, όπως π. χ. την αναιτιολόγητη απουσία του. Οι Γονείς δεν πρέπει να επιτρέπουν στα παιδιά τους   να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο Σχολείο. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, με την άδεια της Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο τού  Σχολείου.

Ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία των Γονέων και Κηδεμόνων με το προσωπικό των διαφόρων φορέων τού Σχολείου, ώστε να διευκολύνουν το έργο τους. Κοινή επιδίωξη όλων είναι η βοήθεια των παιδιών τους.

                                                              2Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

2ο Γενικό Λύκειο Δράμας
Δημητρίου Γούναρη 11
66100 Δράμα
Τηλέφωνο: 2521032668
 Φαξ: 2521033678
Mail: mail@2lyk- dramas.dra.sch.gr

Είσοδος Χρήστη